Примерен въпрос:

"Опишете вселената в рамките на 200 думи и дайте три примера!"