1. Организатор на играта и официални правила

Промоционалната игра "3 въпроса с книжарница "Vivent" за кратко по-долу наречена Играта, се организира от Мит Прес ООД, ЕИК 121793872, с адрес в гр. София, Район „Средец“, ул. „Сердика“ №13,  ет. 3, за кратко по-долу наречено „Организатор на играта“ или „Организатор“.

Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни в интернет на фейсбук страницата на Обекти: https://www.facebook.com/obekti.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила.

Организаторът освобождава изцяло Facebook от отговорност по отношение на всички участници и потвърждава, че играта по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook.

2. Продължителност на Играта

Играта стартира на 5 октомври 2023 г. и ще продължи до 23 октомври 2023 г. включително.

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, публикувано на фейсбук страницата на Обекти, посочена по-горе.

3. Описание на наградите

Наградите, определени за тази игра, са 6 книги, предоставени от книжарница "Vivent", както следва:

а. 2 бр. "Нансен - Полярният изследовател, който искаше да промени света";
б. 2 бр. "Пътешествието на Синята стрела";
в. 2 бр. „Преди дъждовете".

4. Механизъм на играта

Участието в играта НЕ е обвързано с покупка.

В дните 5.10.2023, 12.10.2023 и 19.10.2023 на фейсбук страницата на Обекти (https://www.facebook.com/obekti) ще бъде задаван 1 /един/ въпрос, свързан с интересни факти, свързани с книгите или света като цяло, на който читателите на „Обекти“ ще могат да отговарят до полунощ на 8.10.2023 (за въпрос 1), на 15.10.2023 (за въпрос 2) и 22.10.2023 (за въпрос 3). Отговорите ще се дават в коментар под поста, съдържащ съответния въпрос, на страницата на Обекти, посочена по-горе.

Участниците, отговорили вярно в рамките на посоченото време за отговор, чрез коментар под поста с въпроса, участват в играта за наградата за този ден.

Участниците, отговорили след посочения краен срок за отговор, не участват в играта.

5. Теглене на наградния фонд:

Наградите ще бъдат теглени на лотариен принцип, като участниците за всеки отделен ден участват в разпределянето на наградата за съответния въпрос.

6. Процедура по получаване на наградите

Спечелилите участници ще бъдат обявени в поста със съответния въпрос на фейсбук страницата на Обекти, посочена по-горе.

Спечелилите участници е необходимо ще се свържат на лично съобщение през фейсбук с Организатора.

В рамките на 3 (три) работни дни от обявяване на спечелилия участник, същият е длъжен да се свърже с Организатора и да потвърди писмено съгласието си да получи наградата. Организаторът има право да избере друг печеливш участник, дал отговор на съответния въпрос в рамките на посоченото време. В този случай първоначално обявения спечелил участник губи правото си върху наградата.

Един участник може да спечели само една награда независимо от броя на участията си, т.е. участник, получил награда в даден ден, няма право да участва в раздаването на наградите за останалите дни, дори и да е отговорил на съответните въпроси правилно и в срок.

Организаторът има право да отмени всеки следващ изтеглен печеливш отговор на участник, в случай че установи, че този участник вече е спечелил награда.

Наградите се изпращат по куриер от Организатора на посочен изчерпателен от спечелилия участник адрес в рамките на България или на място в офиса на Организатора  - София, ул. „Сердика“ № 13.

6. Право на участие

Играта е валидна за всички дееспособни физически лица, навършили 18 години.

В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

7. Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ равностойност.

8. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, по негова преценка или в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9. Ограничаване на отговорността

С подаването на отговор на съответния въпрос чрез коментар под поста във фейсбук страницата на Обекти, участникът приема настоящите Официални правила.

Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Организаторът не носи отговорност за невъзможността за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора,  злополука по време на пътуване и/или престоя, загуба на багаж, лични вещи или други, в т.ч. не предоставят медицински застраховки за времето на пътуването.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Facebook страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.

Организаторът не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхраняваната информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

11. Временни санкции

Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на Участника, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Официални правила, правилата за ползване на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез, спиране на достъпа на Участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикувано от последния съдържание.

В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили в следствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта или мобилните приложения.

Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би могло да представлява престъпление, Организаторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

12. Обезщетения

Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително заплатени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, авторски права, настоящите Официални правила и Правилата за работа на интернет страницата.

13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПЕЧЕЛИВШИТЕ СЕ ТЕГЛЯТ НА ЛОТАРИЕН ПРИНЦИП.

ВСЕКИ ЕДИН СПЕЧЕЛИЛ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВИ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ И ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ВРЪЗКА, КАТО ДАННИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ВРЪЗКА С УЧАСТНИКА И ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА (ПОСОЧВАНЕ НА ИМЕНАТА В ПОКАНАТА И СЪОТВЕТНО ГАРАНТИРАНЕ, ЧЕ ПОКАНАТА СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ПРАВИЛНОТО ЛИЦЕ).

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ДАННИТЕ СИ, В ТОЗИ СЛУЧАЙ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

ДАННИТЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ СЕ ПАЗЯТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ОРГАНИЗАТОРЪТ ПОЛАГА ДЪЛЖИМАТА ГРИЖА СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ИЗТРИВАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, ПРАВО ДА СЕ НАПРАВИ ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО ИЛИ ДА СЕ ПОИСКА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (В РАМКИТЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО В РЕГЛАМЕНТ ЕС №2016/679 И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ).

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ СИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ОТТЕГЛЯНЕТО НЕ ВЛИЯЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО ДО МОМЕНТА НА ОТТЕГЛЯНЕТО НА СЪГЛАСИЕТО. АКО СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА – УЧАСТИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО, СЪОТВЕТНО ПРАВОТО ВЪРХУ НАГРАДАТА СЕ ГУБИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪГЛАСИЕТО БЪДЕ ОТТЕГЛЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА – ДАНИНТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТВАНЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

УЧАСТИЕТО ИЗИСКВА ДА СЕ НАПРАВИ КОМЕНТАР ПОД ПОСТ НА СТРАНИЦА ВЪВ ФЕЙСБУК, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ФЕЙСБУК ПОТРЕБИТЕЛИ НА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ВИДЯТ ОТГОВОРА НА ТОЗИ УЧАСТНИК И СЪОТВЕТНО ДА МОГАТ ДА ДОСТЪПЯТ НЕГОВИЯ ПРОФИЛ ВЪВ ФЕЙСБУК И ДА ВИДЯТ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО Е ДОСТЪПНА В ТОЗИ ПРОФИЛ. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ВЪВ ФЕЙСБУК ДА ОГРАНИЧАВА ДОСТЪПА ДО СОБСТВЕНИЯ СИ ПРОФИЛ, КАТО ОРГАНИЗАТОРИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТ ТРЕТИ ЛИЦА ОТ ТОЗИ ПРОФИЛ.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ИЗТРИЕ СВОЯ КОМЕНТАР ПОД ПОСТА С ВЪПРОС НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ОБЕКТИ ЗА ТАЗИ ИГРА. В СЛУЧАЙ ЧЕ КОМЕНТАРЪТ Е ИЗТРИТ ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК ЗА ТОЗИ ДЕН – УЧАСТНИКЪТ ГУБИ ПРАВОТО СИ ДА УЧАСТВА В РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАГРАДИТЕ ЗА ТОЗИ ДЕН. В СЛУЧАЙ ЧЕ КОМЕНТАРЪТ Е ИЗТРИТ СЛЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ, СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК НЕ ГУБИ ПРАВАТА СИ ВЪРХУ НАГРАДАТА, СЪОТВЕТНО ЗА ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ НЕ НАСТЪПВАТ НИКАКВИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ТОВА.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО, АКО СЧЕТЕ, ЧЕ ПРАВАТА МУ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ СА НАРУШЕНИ, ДА ПОДАДЕ ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД), СОФИЯ 1592, БУЛ. „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” № 2, KZLD@CPDP.BG; 02/91-53-555.

14. Други условия

Предвидените в настоящите Официални правила писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факс и лично съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически, по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Официални правила се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Официалните правила, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящия Официални правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по- горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

15. Официални правила

Настоящите правила влизат в сила от 5.10.2023 г.