Българската поговорка “Знанието е сила”  има свой английски еквивалент: “Knowledge is power.”  Вижда се,  че вместо сила англичаните използват мощност.Твърдението,  обаче,  че “Знанието е мощност.”  може да се използва за обяснение на факта,  че не само в България и Великобритания,  но въобще по света заплатите на хората,  които добиват знания (например учените)  или разпространяват знания (например учителите), са малки.

Наистина, тръгваме от равенството:

(1) знание = мощност.

От друга страна, мощността е равна на работа за единица време,  т.е. на работа върху време, така че равенство (1) е еквивалентно на:

(2)  знание = работа
                     време
Доколкото “времето е пари”, равенство (2) може да се запише и във вида:

(3)  знание = работа
                     пари

След елементарна алгебрична преработка стигаме до окончателната формула:

(4) пари = работа  
                 знание

Тя вече говори достатъчно ясно: колкото повече са знанията, толкова по-малко са парите. Кратко и ясно!