Живели в една къща, съвсем близо до блатото, трима братя заедно със своя стар баща. А нали всеки знае, че да се живее до блато е лошо! От него само вреда и никаква полза.

Ето че дошло време бащата да умре. Извикал той своите синове и им казал:

- Слушайте, чеда мои. Трябва да се махнете от това място. Само беди и болести ни носи блатото. Постройте си къща някъде на планинския склон и тогава ще заживеете като хората, но преди да почнете работа, посъветвайте се с мъдрия старец, който живее в гората.

Времето минавало и братята виждали, че баща им бил прав. Трябвало да се махнат от блатото. Уговорили се и решили най-големият брат да отиде в гората при мъдрия старец за съвет:

- Какво да направим? Лошо ли ще сторим, ако се махнем от блатото и си построим къща на планинския склон?

- Лошо – отвърнал старецът без да оставя работата, с която бил зает.

Най-големият брат престанал да го разпитва повече и си тръгнал с наведена глава.

Като се върнал в къщи, предал на братята си отговора на стареца.

- Но ти не му ли разказа за нашите нещастия? – възкликнал средния брат. – Ще взема аз да отида при стареца и да му обясня как живеем… – и той отишъл в гората.