1. А

2. В

3. Б

4. А

5. А

6. В

7. Б

8. А

9. Б

10. Б

11. Б

12. В

13. А

14. Б

15. В

Съставил: Цветелина Велчева